Wijziging premies sociale zekerheid 2022

Op Prinsjesdag zijn onder voorbehoud de voorlopige premies gepubliceerd voor 2022. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) dalen.

Tekst gaat verder onder de foto

Per 1 januari 2020 geldt, sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB),een differentiatie in de premie gekoppeld aan het type arbeidscontact:

  • Laag tarief

Voor dienstverbanden met een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd en een vastgelegd aantal uren en BBL’ers;

  • Hoog tarief

Voor dienstverbanden met een overeenkomst voor bepaalde tijd en voor de flex-contracten waar de arbeidsomvang niet vastligt.

Het verschil tussen de hoge en lage AWf-premie bedraagt 5%. Hiermee wil de overheid stimuleren dat werknemers sneller een vast dienstverband krijgen en minder op flex-contracten hoeven te werken. Voor het jaar 2022 dalen de WW-premies.

De WW wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het lage AWf-tarief wordt voor 2022 geraamd op 2,20% (dit was 2,70% in 2021). En de hoge AWf-premie wordt in 2022 dan 7,2%.

Tijdelijke verlaging AWf premie

Momenteel loopt er nog een tijdelijke verlaging tussen augustus en december 2021 van de AWf-premie. Tijdelijk is de lage AWf-premie slechts 0,34% en de hoge AWf-premie dus 5,34%. Dit komt door het vrijvallen van budgetten door de intrekking van de BIK (Baan gerelateerde investeringskorting). Hiermee besparen werkgevers op hun loonkosten.

NIEUW: Gedifferentieerde premie Aof (kleine en grote werkgever)

Per 1 januari 2022 krijgen we te maken met de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds ter vervanging van de basispremie WAO/WIA (momenteel 7,03%). Het kabinet van Rutte 3 had aanvankelijk beloofd dat de loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar zou gaan.

De gedifferentieerde premie wordt ingevoerd om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de re-integratieverplichtingen rechtvaardiger te maken voor kleine werkgevers. Zij hebben minder tijd en financiële middelen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. De gedachte is dat ze dit geld van de lagere Aof-premie gaan gebruiken om de MKB-verzuimontzorgverzekering te kunnen sluiten.

De Aof heeft 2 klassen: de kleine en de (middel)grote werkgever.

Grens kleine  en middelgrote werkgever

De grens van kleine werkgever is neergelegd bij 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon. Dit betekent dat bedrijven met een loonsom tot en met € 882.500 (loonsom van 2020) een lagere Aof-premie betalen. De wet benoemt dat de kleine werkgever voor de Aof een maximaal 2% punten lagere premie mag betalen.

De Aof-premie kleine werkgever staat voorlopig op 5,49% en de Aof-premie voor de grote werkgever is gezet op 7,05%. Hierbovenop komt nog evenals in 2021 de premieopslag kinderopvang. Alle werkgevers betalen deze premie door middel van een opslag op de Aof-premie. De premieopslag kinderopvang voor 2022 blijft met 0,50% gelijk aan die van 2021.

Grens kleine werkgever stijgt ook voor de Werkhervattingskas

De gedifferentieerde Aof-premie wordt aan de werkgever gelijk bekendgemaakt met de gedifferentieerde premie van de Werkhervattingskas (Whk). Maar er zijn grote verschillen in de berekening. De Whk kijkt echt naar de schade van het bedrijf. Bij een groot bedrijf gaat het om de eigen schade van het bedrijf zelf, bij een klein bedrijf gaat het om de sectorale schade.

Middelgrote bedrijven betalen een deels sectorale premie en deels individueel bepaalde premie. De grens van kleine werkgevers gaat omhoog van 10 maal naar 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon. Binnen de Aof en de Whk is de grens voor een ‘kleine’ ondernemingen zo hetzelfde. Alleen kent de Whk drie klassen, namelijk nog de middelgrote werkgever met een loonsom tussen de € 882.500 en de € 3.350.000. Vanaf € 3.350.000 is er sprake van een grote werkgever met een individueel bepaalde premie. De gemiddelde premie Whk stijgt voor de Ziektewet van 0,58% naar 0,68%. En voor het WGA-deel stijgt de gemiddelde premie van 0,78% naar 0,84%.

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …