Premies werknemersverzekeringen 2023

De premies werknemersverzekeringen voor 2023 zijn gepubliceerd. De gemiddelde premies van de Werkhervattingskas stijgen. De premies voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf) dalen.

Tekst gaat verder onder de foto

Premiedifferentiatie WW

Per 1 januari 2020 geldt, sinds de invoering van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), een differentiatie in de premie gekoppeld aan het type arbeidscontact:

  • Laag tarief

Voor dienstverbanden met een schriftelijke overeenkomst voor onbepaalde tijd en een vastgelegd aantal uren en BBL’ers;

  • Hoog tarief

Voor dienstverbanden met een overeenkomst voor bepaalde tijd en voor de flex-contracten waar de arbeidsomvang niet vastligt zoals ook een oproepkracht. Tenzij de oproepkracht jonger is dan 21 jaar en minder werkt dan 52 uur per maand. Dan mag je ook de lage premie toepassen.

Het verschil tussen de hoge en lage AWf-(WW) premie bedraagt 5%. Hiermee wil de overheid stimuleren dat werknemers sneller een vast dienstverband krijgen en minder op flex-contracten hoeven te werken.

De WW wordt betaald uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf). Het lage AWf-tarief wordt voor 2023 vastgesteld op 2,64% (dit was 2,70% in 2021). De hoge AWf-premie wordt in 2023 dan 7,64%. (was in 2021 7,70%)

NIEUW: Gedifferentieerde premie Aof (kleine en grote werkgever)

Per 1 januari 2022 krijgen we te maken met de gedifferentieerde premie Arbeidsongeschiktheidsfonds ter vervanging van de basispremie WAO/WIA (momenteel 7,03%). Het kabinet van Rutte 3 had aanvankelijk beloofd dat de loondoorbetaling van 2 naar 1 jaar zou gaan.

De gedifferentieerde premie wordt ingevoerd om de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte en de re-integratieverplichtingen rechtvaardiger te maken voor kleine werkgevers. Zij hebben minder tijd en financiële middelen om aan de eisen van de Wet verbetering poortwachter te voldoen. De gedachte is dat ze dit geld van de lagere Aof-premie gaan gebruiken om de MKB-verzuimontzorgverzekering te kunnen sluiten.

De Aof heeft 2 klassen: de kleine en de (middel)grote werkgever.

Grens kleine  en middelgrote werkgever

De grens van kleine werkgever is neergelegd bij 25 maal het gemiddelde premieplichtig loon. Dit betekent dat bedrijven met een loonsom tot en met € 905.000 (loonsom van 2021) een lagere Aof-premie betalen.

De Aof-premie kleine werkgever is vastgesteld op 5,82% en de Aof-premie voor de grote werkgever is gezet op 7,11%. Hier bovenop komt nog evenals in 2022 de premieopslag kinderopvang. Alle werkgevers betalen deze premie door middel van een opslag op de Aof-premie. De premieopslag kinderopvang voor 2023 blijft met 0,50% gelijk aan die van 2022.

Vergelijk 2023 met 2022

Premie werknemersverzekeringen 2023 2022
Premie Awf laag 2,64% 2,70%
Premie Awf hoog 7,64% 7,70%
Gedifferentieerde premie Aof laag 5,82% 5,49%
Gedifferentieerde premie Aof hoog 7,11% 7,05%
Opslag kinderopvang 0,50% 0,50%
Grens kleine werkgever  € 905.000  € 882.500
Grens grote werkgever  € 3.620.000  € 3.530.000
Maximumpremieloon per maand  € 5.579,66  € 4.975,00

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van sociale verzekeringen

De wettelijke regels over de berekening van het dagloon van de WIA-uitkering van een arbeidsongeschikt geraakte accountant moeten gedeeltelijk …

59 % bevat fouten zo leren de controles uit afgelopen jaren Eind november 2023 heeft de Belastingdienst aan werkgevers …

De WIA-uitkeringen aan alle 60-plussers met een einde wachttijd tussen 1 oktober 2022 en 1 januari 2024 worden gefinancierd …