Einde looptijd 30%-regeling in loop van de maand

Wat houdt de 30% regeling ook weer in?

De 30%-regeling is een belastingvoordeel voor werknemers die tijdelijk naar het buitenland of naar Nederland worden uitgezonden om te werken. Met deze regeling mag je, zonder nader bewijs, maximaal 30% van het loon inclusief de vergoeding aanwijzen als gericht vrijgestelde vergoeding voor de extraterritoriale kosten. Oftewel je mag 30% van het salaris netto uitkeren. Er zijn echter enkele voorwaarden verbonden aan de 30% regeling. Daar gaan wij nu niet verder op in.

Tekst gaat verder onder de foto

Toepassen tijdvak

De 30%-regeling kan alleen worden toegepast als het genietingsmoment van het loon valt binnen de looptijd van de 30%-regeling. De vergoeding heeft dan slechts betrekking op de dagen dat de 30%-regeling van toepassing is. Dit volgt uit een standpunt van de Kennisgroep van de Belastingdienst. Tot de grondslag van de 30%-regeling behoort het loon dat is genoten gedurende de looptijd van de 30%-regeling. Loon dat wordt uitbetaald na het einde van de looptijd behoort niet tot de grondslag. Loon dat wordt uitbetaald voor het einde van looptijd, behoort enkel tot de grondslag als dat betrekking heeft op werkzaamheden tot het einde van de looptijd. Dat is het loon dat is genoten tijdens de looptijd van de bewijsregel.

Voorbeeld

Een werknemer heeft een maandloon en op enig moment in die maand loopt de looptijd van de 30%-regeling af. Het loontijdvak blijft een maand en de maandtabel is van toepassing. Stel, de 30%-beschikking eindigt op 25 maart en de werknemer ontvangt op 24 maart zijn loon. Het loon over maart, dat de werknemer op 24 maart ontvangt (dus binnen de looptijd van de beschikking), moet worden toegerekend aan de werkzaamheden vóór en vanaf de einddatum van de beschikking.

Slechts het loon dat ziet op de dagen vóór de einddatum van de looptijd van de 30%-regeling behoort tot de grondslag. Dit is het loon ter zake van het verblijf buiten het land van herkomst gedurende ten hoogste vijf jaar. Indien en voor zover het loon niet specifiek toe te rekenen valt, mag een breuk op het loon worden toegepast. Die breuk doet recht doen aan de toerekening van het loon.

Voor vragen over internationale loonheffingen, waaronder de 30%-regeling, kun je contact opnemen met onze adviseur Rik Dekkers.

Meer over:

Delen via: