Wet invoering minimumuurloon aangenomen door Eerste Kamer

Komend jaar (2024) gaat het minimumloon in veel gevallen opnieuw fors omhoog doordat het minimummaandloon wordt omgezet in een minimumuurloon. De Eerste Kamer stemde dinsdag 14 februari in met het initiatiefvoorstel van de Tweede Kamer om een minimumuurloon in te voeren.

Tekst gaat verder onder de foto

36 uur / 38 uur / 40 uur

Nu is het nog zo dat de hoogte van het minimumloon wordt bepaald op basis van een maandloon. In cao’s of een arbeidsvoorwaardenreglement wordt afgesproken hoeveel uur de werkweek telt. Veelal is dat 38 of 40 uur. Aan de hand daarvan wordt nu het loon per uur berekend.

Afhankelijk van het aantal uur dat je daadwerkelijk werkt, krijg je dan zoveel keer dat uurloon. Bij de overgang naar een minimumuurloon, wordt uitgegaan van een 36-urige werkweek. Daardoor gaat het uurloon van iemand die 38 uur werkt, 5,5 procent omhoog en voor iemand die 40 uur werkt, ruim 11 procent.

Motie kleine ondernemers gelijktijdig aangenomen

De motie Oomen-Ruijten (CDA) is gelijktijdig aangenomen. Die schrijft dat kleine ondernemers gecompenseerd moeten worden voor opnieuw een stijging van de loonkosten.

In de motie staat het volgende:

“De Kamer,
gehoord de beraadslaging,
over de invoering van het minimumuurloon;
stelt vast dat;

  • een uniform minimumuurloon bijdraagt aan het principe van gelijke  behandeling en beloning voor gewerkte uren;
  • bijdraagt aan grotere transparantie en ook betere controle en handhaafbaarheid voor alle uitvoerders;
  • de uitvoering van deze wet tot verhoging van de lasten met name voor het MKB leidt;

verzoekt de regering de economische situatie van kleine ondernemers te beoordelen en te verkennen welke mogelijkheden tot lastenverlaging er zijn en daarbij de mogelijke ruimte die de UWV-fondsen bieden te onderzoeken.”

De nieuwe stijging van het minimumloon kan gevolgen hebben voor de rest van uw loongebouw

Wat gebeurt er bijvoorbeeld met de lonen van teamleiders en van de vakkenvullers? Het vermoeden is dat daar mogelijke gevolgen voor gaan zijn, niet alleen omdat je wilt zorgen dat de loonopbouw binnen een team klopt, maar ook omdat je in deze arbeidsmarktkrapte toch goede mensen wilt aantrekken. Dat kan dus zeker gevolgen voor het loongebouw hebben.

Zorgelijk en onrust?

Je zou je voor kunnen stellen dat werkgevers een verhoging van de loonkosten zullen doorberekenen in hun producten en/of diensten. Dat zagen wij afgelopen januari 2023 ook toen het minimumloon met 10,15% is gestegen. Werknemers die nu procentueel meer verdienen dan het minimumloon kunnen in opstand komen om dezelfde afstand te blijven houden. Los van het feit of dat terecht is, of niet, kan dit voor extra onrust zorgen in de organisatie. In deze nijpende arbeidsmarkt kan dit een onwenselijke situatie opleveren.

Meer over:

Delen via: