SER-advies voor eenvoudiger verlofstelsel

Zowel werkgever als werknemers als het ministerie vinden het huidige verlofstelsel te onoverzichtelijk. De SER stelt voor om verlofregelingen te bundelen in zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijk verlof.

De afgelopen jaren is het wettelijk verlofstelsel steeds meer uitgebreid. Dat heeft tot een onoverzichtelijk verlofstelsel geleid. Bovendien zijn de huidige regelingen complex. Ook worden bij verlofopname knelpunten ervaren, vooral bij de opname van ouderschapsverlof. Bovendien vragen de huidige arbeidsmarktkrapte en vergrijzing om een modernisering van het verlofstelsel.

Tekst gaat verder onder de foto

Wet maatschappelijk verlof

De SER adviseert het nieuwe kabinet om de huidige verlofregelingen (vastgelegd in de huidige Wet arbeid en zorg) te vereenvoudigen en te bundelen in een nieuwe Wet maatschappelijk verlof. Die bestaat uit drie pijlers:

  1. Zorg voor kinderen – Onder zorg voor kinderen vallen zwangerschaps- en bevallingsverlof, geboorteverlof, ouderschapsverlof en adoptie- en pleegzorgverlof. Door het samenbrengen van deze regelingen wordt de uitvoering voor werkgevers eenvoudiger. De SER doet verschillende voorstellen om de regelgeving en administratieve handelingen in deze pijler te vereenvoudigen en (betalings)voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken. Belemmeringen voor het gebruik van (betaalde) verlofregelingen door werkenden met een laag inkomen kunnen zo ook worden verminderd.
  1. Zorg voor naasten – Deze pijler betreft de huidige regelingen voor kortdurend en langdurend zorgverlof, en biedt ook mogelijkheden voor het opnemen van verlof voor mantelzorg. Door de toenemende vergrijzing zullen steeds meer werkenden mantelzorgtaken gaan krijgen. De SER vindt dat mantelzorg op korte termijn beter moet worden gefaciliteerd vanwege het maatschappelijke belang ervan. Voorgesteld wordt om op korte termijn het huidige kort- en langdurend zorgverlof samen te voegen en daaronder ook mantelzorg te scharen. Zo ontstaat er één verlofrecht voor de noodzakelijke zorg voor ‘naasten’ bij ziekte of hulpbehoevendheid. Voor structurele situaties van mantelzorg moeten er structurele oplossingen komen, zodat mantelzorgers niet terug hoeven te vallen op ziekmelding of opname van wettelijke vakantierechten. De SER pakt mantelzorg in combinatie met werk in een apart advies op.
  1. Persoonlijk verlof – Binnen deze pijler kunnen bestaande en nieuwe verlofbehoeften decentraal en via maatwerk worden geregeld, om werknemers meer mogelijkheden te geven om werken, leren en/of zorgen te combineren. Voorstel is om in deze pijler het huidige wettelijke calamiteitenverlof op te nemen, en ook rouwverlof. Hiervan kan door het maken van maatwerkafspraken decentraal worden afgeweken in overleg tussen vakbonden en werkgeversorganisaties. Uitgangspunt is een evenredige bijdrage vanuit de publieke middelen voor het wettelijk deel van deze verloffaciliteit. Daarnaast zouden eventuele decentrale afspraken fiscaal kunnen worden gestimuleerd.

 

Meer balans in zeggenschap

De SER hecht ook aan meer balans in zeggenschap – vanuit werkgeversperspectief – over de opname van verlof. De SER vindt het bij het opnemen van ouderschapsverlof van belang dat werkgevers en werknemers zo vroeg mogelijk (liefst voor de geboorte) overleggen over de hoeveelheid, timing en spreiding van dagen.

Ook doet de SER voorstellen voor een evenwichtigere wijze van financiering, door een grotere en meer herkenbare bijdrage van de overheid, om te beginnen voor het geboorteverlof. In de huidige vormgeving van het betaald verlof dragen werkgevers in aanzienlijke mate en deels ook werknemers zelf de lasten van betaald (aanvullend) geboorte- en ouderschapsverlof, terwijl de bijdrage vanuit de overheid beperkt is. Dat staat niet in verhouding tot de grote maatschappelijke baten die deze verlofvormen hebben.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met …

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt kunnen profiteren van financiële ondersteuning door middel …

Met de zomer in aantocht, staat het vakantieseizoen voor veel organisaties weer voor de deur. Het is een tijd …

Alles over HR