Hoofdlijnenakkoord kabinet voor salarisadministratie

De PVV, VVD, NSC en BBB zijn het eens geworden over een hoofdlijnenakkoord. Wij vinden het interessant wat hierin op gebied van personeel en salaris staat vermeld. Wij lezen dat de compensatieregeling komt te vervallen voor grotere werkgevers, dat premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (Awf) omhoog gaat en komen er strengere eisen voor de kennismigrant. Dit was al eerder een thema van de NSC.

Tekst gaat verder onder de foto

In het akkoord staan de volgende punten die op het gebied van Personeel-Salaris-HR:

 • Meer zekerheid op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld voor echte zelfstandigen (zzp’ers) in het zelfstandigenbeleid en door regulering van de uitzendsector. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) wordt voortgezet.
 • Stapsgewijze verbeteringen in de sociale zekerheid, fiscale regelingen en de toeslagen, zodat werken meer loont. Er wordt nog niet ingegaan op welke manier hier invulling aan wordt gegeven. Ook wordt er wetgeving voorbereid voor een hervorming van het toeslagen- en belastingstelsel.
 • Meer koopkracht en lastenverlichting voor middeninkomens, bijvoorbeeld door een derde belastingschijf in de loon- en inkomstenbelasting toe te voegen.
 • Door het verlaging van het eigen risico stijgt de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW. Werkgevers krijgen hiervoor compensatie via de premie voor de Aof (arbeidsongeschiktheidsfonds).
 • Werken in de zorg wordt aantrekkelijker gemaakt door werknemers meer autonomie, loopbaanperspectief en beter arbeidsvoorwaarden te geven. Ook gaan de regeldruk en administratieve lasten omlaag en wordt er gestimuleerd dat zorgpersoneel in loondienst de eerste keuze krijgt bij roosterindeling.
 • Het plan is om de Werkloosheidswet (WW) te hervormen. Mogelijke wijzigingen zijn het verlengen van de opzegtermijn van arbeidsovereenkomsten in combinatie met een poortwachterstoets WW bij UWV en/of een verkorting van de WW-duur tot 18 maanden.
 • (Meer) werken wordt financieel aantrekkelijker gemaakt door een lastenverlichting op arbeid en het verlagen van de marginale druk (hoeveel belasting iemand betaalt over elke extra verdiende euro), bijvoorbeeld door het invoeren van een extra schijf in de inkomstenbelasting.
 • De compensatie van de transitievergoeding na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt per 1 juli 2026 beperkt tot kleine werkgevers (minder dan 25 werknemers). Werkgevers met 25 werknemers of meer worden niet meer gecompenseerd.
 • De coalitiepartijen willen de verduurzaming van het wagenpark blijven stimuleren, maar de elektrische leaserijder gaat wel eerlijk bijdragen om de opbrengsten op de lange termijn houdbaar te houden. Daarnaast komen de subsidies voor elektrische auto’s per 2025 te vervallen.

→ Lees meer over het minimumloon per 1 juli 2024

Meer geld beschikbaar door niet doorgaan extra verhoging minimumloon

Een verhoging van de premie voor de Awf (Algemeen werkloosheidsfonds) voor zowel vaste als flexibele contracten per 2026 met 0,1%-punt moet € 245 miljoen aan extra inkomsten opleveren. Verder willen de formerende partijen de middelen die vrijkomen door het niet doorgaan van de extra verhoging van 1,2% per 1 juli 2024 van het wettelijke minimumloon gebruiken als dekking voor enkele voorstellen uit het hoofdlijnenakkoord.

 

Strengere eisen voor kennismigranten

De coalitie heeft ook plannen voor arbeidsmigratie. Zo willen de partijen onder meer nagaan of en zo ja, welke fiscale voordelen onder de extraterritoriale kostenregeling worden versoberd. Vorig jaar stemde de Tweede Kamer nog in met versobering de 30%-regeling. Een ander plan is om de kwalificatie-eisen van de kennismigrantenregeling aan te scherpen en te verhogen.

Voor werknemers uit het buitenland geldt verder het volgende:

 • De aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer) worden uitgevoerd.
 • Arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie, kennismigranten uitgezonderd, moeten een tewerkstellingsvergunning hebben om aan de slag te mogen in Nederland.
 • Werkgevers van arbeidsmigranten worden verantwoordelijk voor overlast en kosten van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.
 • Werkgevers krijgen meer ruimte om arbeidsmigranten te huisvesten op het eigen terrein. Bij een langdurig verblijf is de werkgever verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal door deze arbeidsmigranten.
 • Mogelijk wordt de versobering van de 30%-regeling (deels) teruggedraaid.
 • De salariseisen van de kennismigrantenregeling worden aangescherpt en verhoogd.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van HR

Een concurrentiebeding verbiedt een werknemer om na zijn dienstverband bij een concurrent te werken of bijvoorbeeld als zelfstandige met …

Werkgevers die investeren in de ontwikkeling van nieuwe talenten op de arbeidsmarkt kunnen profiteren van financiële ondersteuning door middel …

Met de zomer in aantocht, staat het vakantieseizoen voor veel organisaties weer voor de deur. Het is een tijd …

Alles over HR