Geactualiseerd: Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan voor het komend kalenderjaar vastgesteld. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten op het gebied van Personeel & Salaris voor 2023 uiteen.  Let wel, een aantal hiervan zijn nog wetsvoorstellen.

Tekst gaat verder onder de foto

Minimumloon omhoog

Het kabinet wil werken lonender maken en voert voor het eerst sinds de invoering in 1969 een extra verhoging door van het minimumloon vanaf 1 januari 2023.

De bijzondere verhoging bedraagt 2,5 procent op 1 januari 2023, 2,5 procent op 1 januari 2024 en 2,32 procent op 1 januari 2025. Er wordt zelfs gesproken het minimumloon met ingang van 2023 met 10 procent te verhogen. Wij houden je op de hoogte.

 

Meer arbeidskorting, minder inkomstenbelasting in schijf 1

Werknemers ontvangen meer nettoloon omdat ze profiteren van meer arbeidskorting. Zij betalen per saldo minder belasting. Bovendien gaat het belastingtarief voor de inkomstenbelasting in schijf 1 omlaag, wat neerkomt op een besparing voor de lagere inkomens.

 

Premies werknemersverzekeringen

Definitieve vaststelling van de premies werknemersverzekeringen 2023 vindt in oktober 2022 plaats. Wanneer deze bekend worden vermelden wij de premies 2023 op onze website.

 

Verhoging vergoeding thuiswerkkosten

Thuiswerken is als gevolg van Covid-19, meer dan voorheen, gebruikelijk geworden.

Het volgende wordt voorgesteld:

  • De onbelaste thuiswerkvergoeding stijgt waarschijnlijk van € 2,00 naar € 2,13 per dag. Meer dan deze inflatiecorrectie zit er niet in blijkt uit antwoord van de minister.

 

Verhoging reiskostenvergoeding

  • De onbelaste reiskostenvergoeding is al jaren € 0,19 cent per kilometer.
  • Verwacht wordt dat met ingang van 2023 de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,21 cent gaat.
  • Er gaan stemmen op om deze met ingang van 2024 naar € 0,23 cent te tillen.

Per dag kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding te geven.

Indien een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek, kan dus alleen of de thuiswerkvergoeding te geven of de reiskostenvergoeding.

Werkgevers kunnen met werknemers vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeven werkgevers niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

 

Werkkostenregeling

Er ligt een voorstel om de vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 met 0,22% te verhogen. Momenteel is de vrije ruimte 1,70% over de eerste € 400.000 van de loonsom en over het meerdere 1,18%. Mocht de verhoging definitief worden dan lees je dit op onze website,

 

Wijziging bijtelling elektrische auto

Vanaf 2023 wordt de cap in de bijtelling (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor volledig elektrische auto’s geldt) verlaagd.

  • Vanaf 1 januari 2022 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 35.000.
  • Vanaf 1 januari 2023 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000.
  • In beide situaties is de bijtelling over het meerdere 22%.

 

Extra voorwaarde lage WW-premie en definitie oproepovereenkomst

Er wordt een extra voorwaarde ingevoerd voor toepassing van de lage WW-premie. En de definitie van een oproepkracht wordt toegelicht. Binnenkort komen wij met een special op dit gebied. Je vindt de volledige uitwerking op www.salarisvanmorgen.nl.

 

Loondoorbetaling zieke AOW-werknemer

Voor werknemers met de AOW-gerechtigde leeftijd die ziek worden vanaf 1 juli 2023 gaat een termijn van zes in plaats van dertien weken gelden voor het recht op ziekengeld, loondoorbetaling bij ziekte en het opzegverbod bij ziekte.

 

Premiekorting voor collectieve zorgverzekering per 2023 afgeschaft

Werkgevers met een collectieve zorgverzekering voor hun werknemers moeten er rekening mee houden dat de collectiviteitskorting per 1 januari 2023 wordt afgeschaft. Werkgever moet mogelijk de afspraken met de verzekeraar aanpassen. Ga naar www.salarisvanmorgen.nl voor meer informatie.

 

CO2-uitstoot werknemers registeren

Werkgevers met meer dan 100 werknemers moeten vanaf 1 januari 2023 verplicht en jaarlijks rapporteren, uiterlijk op 30 juni, over de werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorafgaande kalenderjaar. Daarbij gaat het om woon-werkverkeer en alle zakelijke ritten waarvoor de werknemer een financiële vergoeding ontvangt of waarvoor aan de werknemer een vervoermiddel ter beschikking is gesteld. Meer informatie is te vinden op www.salarisvanmorgen.nl.

 

Hybride werken grenswerkers

Het kabinet zet zich in om de negatieve gevolgen van thuiswerken voor de socialezekerheids- en fiscale posities van grensarbeiders weg te nemen of te verminderen.

Voor de sociale zekerheid wordt gedacht aan:

  • aanpassing van Verordening 883/2004;
  • multilaterale overeenkomsten (multi-state of bilaterale artikel 16- overeenkomst).

 

Grensarbeiders kunnen tot 1 januari 2023 nog thuiswerken zonder dat dit gevolgen heeft voor waar ze sociaal verzekerd zijn.  Op fiscaal gebied wordt samen met België en Duitsland overlegd over een mogelijke thuiswerkregeling.

 

Kinderbijslag wordt niet geïndexeerd in 2023

Wat heeft dit met personeel en salaris te maken zeg je? Nou, met de besparing hiermee wordt het nieuwe geboorteverlof gefinancierd. Werknemers kunnen, als aan voorwaarden is voldaan, gebruik maken van aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof. Voor deze uren betaald UWV 70% van het salaris door. En zo blijft de weegschaal van uitgaven door de overheid in balans.

In 2024 gaat de kinderopvangtoeslag zelfs iets naar beneden. Dus een beperkte groep werknemers kan gebruik maken van betaald geboorte- en ouderschapsverlof maar het raakt iedereen in Nederland met kinderen.

 

Mochten belastingplannen definitief worden dan informeren wij hierover. Kijk ook regelmatig op onze website onder Actualiteit.

 

Meer informatie?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs op 0546-760 990 of per mail via info@persaldi.nl

 

Disclaimer
Hoewel bij de samenstelling van deze samenvatting van de wijzigingen uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van dit kennisdocument, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Meer over:

Delen via: