Belastingplan 2022

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan voor het komend kalenderjaar vastgesteld. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten op het gebied van Personeel & Salaris voor 2022 uiteen. Let wel, het zijn nog wetsvoorstellen.

Tekst gaat verder onder de foto

Belastingplan 2022

Traditiegetrouw wordt op Prinsjesdag het Belastingplan voor het komend kalenderjaar vastgesteld. Wij zetten hieronder de belangrijkste punten op het gebied van Personeel & Salaris voor 2022 uiteen. Let wel, het zijn nog wetsvoorstellen.

Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Thuiswerken is als gevolg van Covid-19, meer dan voorheen, gebruikelijk geworden.

Veel werkgevers hebben aangegeven een thuiswerkvergoeding te willen geven voor de extra kosten verbonden aan thuiswerken. In het wetsvoorstel is opgenomen dat er een gerichte vrijstelling komt in de werkkostenregeling. Hiermee maakt het kabinet het mogelijk om deze vergoeding vrij van loonheffingen, oftewel netto, kan uitkeren.

 

Het volgende wordt voorgesteld:

  • Het Nibud is tot de conclusie gekomen dat de extra kosten gemiddeld € 2,00 per dag zijn. Dit bedrag ziet op extra water- en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, thee en toiletpapier. Het kabinet sluit zich hierbij aan en stelt maximaal € 2,00 per dag voor.
  • De onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal € 0,19 cent per kilometer blijft bestaan. Per dag kan per dag óf de thuiswerkkostenvergoeding, óf de reiskostenvergoeding te geven.

Indien een werknemer een deel van de dag thuiswerkt en het andere deel op de vaste werkplek, kan dus alleen of de thuiswerkvergoeding te geven of de reiskostenvergoeding.

Werkgevers kunnen met werknemers vaste afspraken maken over het aantal dagen per week waarop de werknemer thuiswerkt. Op basis hiervan kan de werkgever een vaste vergoeding toekennen. Zo hoeven werkgevers niet per werkdag bij te houden welke vergoeding hij toekent. De vaste vergoeding hoeft niet te worden aangepast als incidenteel op een thuiswerkdag toch op kantoor wordt gewerkt, of andersom. Wanneer de werknemer structureel meer gaat thuiswerken of naar kantoor gaat, dan moet de vaste vergoeding worden aangepast.

Inrichten werkplek thuis

Voor de kosten van het inrichten van de werkplek thuis, met inbegrip van de bureaustoel, een computer en mobiele telefoon bestaan al gerichte vrijstellingen.

Vrije ruimte werkkostenregeling weer terug naar normaal

Er gingen geluiden op om ook in 2022 een hogere vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000 te laten gelden. In het Belastingplan 2022 komt dit niet terug en geldt een vrije ruimte van 1,70% over de eerste € 400.000 van de loonsom en over het meerdere 1,18%.

In 2021 geldt nog een vrije ruimte van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% over het meerdere.

Wijziging bijtelling elektrische auto

Vanaf 2022 wordt de cap in de bijtelling (de catalogusprijs waarover de maximale korting op de bijtelling voor volledig elektrische auto’s geldt) in twee stappen verlaagd.

  • Vanaf 1 januari 2022 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 35.000. Dit is een aanpassing op eerdere voorstellen, toen was de grens voor 2022 nog € 40.000.
  • Vanaf 1 januari 2023 geldt een bijtelling van 16% over de eerste € 30.000.

Over het meerdere is de bijtelling 22%. Door het verlagen van de cap wil het kabinet de verkoop van kleinere elektrische auto’s stimuleren.

Intensiveren subsidie elektrische bestelauto

Doordat de cap naar beneden wordt aangepast levert dit voor de Staat een budgettaire opbrengst op. Dat betekent dat er meer geld overblijft voor andere regelingen zoals het intensiveren voor de subsidieregeling voor een volledig elektrische bestelauto.

Verlenging geldigheidsduur gebruikelijkloonregeling innovatieve start-ups

De gebruikelijkloonregeling houdt in dat een aanmerkelijkbelanghouder wordt geacht een loon te krijgen dat normaal is voor het niveau en de duur van zijn arbeid. Voor 2021 bedraagt dit ten minste € 47.000.

Met ingang van 2017 is de gebruikelijkloonregeling versoepeld voor innovatieve start-ups. Het belastbare loon van de directeur-grootaandeelhouders (dga’s) van innovatieve start-ups mag per deze datum worden vastgesteld op het wettelijk minimumloon.

Deze maatregel zou vervallen per 1 januari 2022 maar wordt met een jaar verlengd naar 1 januari 2023.

Uitzondering overwerk voor herziening WW-premie vervalt

Wij kennen een lage en een hoge WW-premie afhankelijk van de aard van het contract. Om te voorkomen dat contracten die aan de voorwaarden van de lage premie voldoen, zoals vaste contracten, toch als flexibele arbeid worden ingezet, zijn bepaalde uitzonderingen opgenomen. Bij deze uitzonderingen (herzieningssituaties) draagt een werkgever met terugwerkende kracht alsnog de hoge premie af. Eén van deze situaties is dat een werknemer binnen een kalenderjaar 30 procent of meer uren overwerkt. Vanwege veel overwerk in de zorg door Covid19 geldt in 2020 en 2021 dat een werkgever niet met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moet afdragen.

Vanaf 2022 geldt weer dat de WW-premie aan het eind van het kalenderjaar moet worden herzien indien de werknemer meer dan 30% van de contracturen overwerkt.

Transitievergoeding MKB

Per 2021 geldt voor kleine werkgevers die hun onderneming stoppen vanwege pensionering of overlijden, onder voorwaarden, recht op compensatie van de transitievergoeding. De compensatiemogelijkheid bij bedrijfsbeëindiging vanwege ziekte van de werkgever treedt niet eerder in werking dan medio 2022.

Voor alle wetsvoorstellen in het Belastingplan 2022 verwijzen wij hierbij naar de Belastingplanstukken.

Meer over:

Delen via: