Ziek uit dienst: waar moet je op letten?

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, ben je als werkgever niet ‘klaar’. Wat zijn de verplichtingen van de werkgever als een medewerker ziek uit dienst gaat?

Tekst gaat verder onder de foto

Wat moet je melden bij UWV als een werknemer ziek uit dienst gaat?

Gaat een werknemer ziek uit dienst, dan moet je dit als werkgever melden bij het UWV. Je doet dit op de laatste dag van het dienstverband. Als werkgever vraag je ook een ziektewetuitkering aan bij UWV voor de werknemer. Doe je dit niet, dan riskeer je een boete van maximaal € 455,-.

Een ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. De ziektewetuitkering eindigt:

  • Als de werknemer volgens het UWV zijn oude werk weer kan doen;
  • De werknemer na de Eerstejaars Ziektewet-beoordeling door UWV geen recht meer heeft op een ziektewetuitkering;
  • Bij het bereiken van de AOW-leeftijd; en
  • Als de uitkeringsgerechtigde langer dan één maand gedetineerd is.

Is de werknemer na één jaar ziekte minder dan 35% arbeidsongeschikt, dan stopt de ziektewetuitkering een maand nadat de werknemer een jaar ziek is geweest. Als de werknemer na twee jaar nog altijd ziek is, dan kan hij – als hij aan de voorwaarden voldoet – aanspraak maken op een WIA-uitkering.

Welke documenten moet je leveren bij de ziek-uit-dienst-melding bij UWV?

Bij de ziek-uit-dienst-melding bij UWV moet je als werkgever in sommige gevallen een re-integratieverslag leveren.

Blijft de werknemer na zijn eerste ziektedag korter dan 6 weken in dienst, dan hoeft de werkgever geen re-integratieverslag mee te sturen. Eindigt het dienstverband van de zieke werknemer binnen 6 tot 10 weken na de eerste ziektedag, dan moet de werkgever een re-integratieverslag overleggen. Dat mag een verkort re-integratieverslag zijn. Blijft hij na zijn eerste ziektedag nog tien weken of langer in dienst, dan moet de werkgever een volledig re-integratieverslag maken.

Hoe zit het met de transitievergoeding als een medewerker ziek uit dienst gaat?

Als een werknemer ziek uit dienst gaat, heeft deze werknemer in beginsel onder dezelfde voorwaarden als andere werknemers die uit dienst gaan recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding wordt berekend aan de hand van de duur van het dienstverband en het loon van de werknemer. Werkgevers kunnen bij UWV een vergoeding (compensatie) aanvragen voor de transitievergoeding. Die is betaald aan de werknemer bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid.

Mag je een zieke werknemer ontslaan?

Voor zieke werknemers geldt een ontslagverbod. Dit houdt in dat je het dienstverband van een werknemer die korter dan 104 weken ziek is, niet mag opzeggen. Dit opzegverbod geldt ook wanneer de werknemer gedeeltelijk arbeidsongeschikt is. Hierop geldt de uitzondering dat een zieke werknemer wel op staande voet kan worden ontslagen. Er moet dan wel aan de voorwaarden voor een dergelijk ontslag zijn voldaan. Zo moet sprake zijn van een ‘dringende reden’ voor een ontslag op staande voet en moet het ontslag ‘onverwijld’ gegeven worden.

In de proeftijd geldt het ontslagverbod wegens ziekte ook niet. Het is dus mogelijk om een werknemer die ziek wordt in de proeftijd te ontslaan. Let wel op, een arbeidsovereenkomst mag tijdens de proeftijd niet worden opgezegd wegens ziekte of zwangerschap, dat zou het ontslag ‘discriminatoir’ maken.

Kun je het dienstverband van een zieke werknemer met wederzijds goedvinden beëindigen?

Als een werknemer ziek is en er zijn nog geen 104 weken verstreken, is het meestal niet mogelijk het dienstverband in goed overleg te beëindigen. Dat komt omdat een zieke werknemer dan in veel gevallen zijn recht op een ziektewetuitkering verspeelt. In de Ziektewet is namelijk opgenomen dat het UWV de ziektewetuitkering van een werknemer geheel of gedeeltelijk zal weigeren, als de werknemer het UWV benadeelt. Dit wordt een ‘benadelingshandeling’ genoemd. Dit betekent dat een zieke werknemer niet mag meewerken aan zijn eigen ontslag, als hij na het ontslag aanspraak wil maken op een ziektewetuitkering. Uit rechtspraak blijkt dat van een benadelingshandeling sprake is, als een werknemer meewerkt aan een vaststellingsovereenkomst en geen beroep doet op het opzegverbod bij ziekte.

Soms is het voor het herstel van een werknemer beter als hij uit dienst treedt. In die (uitzonderlijke) gevallen kan het dienstverband wel ontbonden worden wegens ziekte of met wederzijds goedvinden worden beëindigd. Het verzoek moet dan wel zeer goed gedocumenteerd zijn met verklaringen van de arboarts, huisarts en (eventueel) behandelend arts of psychotherapeut/psychiater om in aanmerking te kunnen komen voor een ziektewetuitkering.

Bij beëindiging met wederzijds goedvinden (ook wel ‘in goed overleg’) sluit je een beëindigingsovereenkomst of een ‘vaststellingsovereenkomst’ (in het spraakgebruik soms ‘vso’ genoemd).

Welke rol speelt de AOW-leeftijd bij een ziektewetuitkering?

Een ziektewetuitkering duurt maximaal twee jaar. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd eindigt de ziektewetuitkering.

Tijdelijk contract en langdurig ziek: welke regels gelden?

Als een werknemer met een tijdelijk contract ziek wordt, dan geldt tijdens het dienstverband het opzegverbod wegens ziekte. Blijft de werknemer ziek tot het einde van de contractperiode, dan eindigt het dienstverband gewoon na het verstrijken van de contractduur. De werknemer gaat ook dan ‘ziek uit dienst’. Ben je eigenrisicodrager, dan betaal je de ziektewetuitkering zelf uit aan de werknemer.

Tip Persaldi

Heb je nog geen e-Herkenning? Vraag deze dan snel aan. Je kunt alleen nog met het UWV en veel andere overheidsdiensten communiceren via e-Herkenning. Is jouw werknemer ziek en loopt het contract af? Meld de werknemer dan op de laatste dag van het dienstverband ziek uit dienst bij UWV.

Dit doe je op het werkgeversportaal van het UWV.

Meer over:

Delen via:

Meer actualiteit op het gebied van arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2024 mag er op kantoor geen koffie en thee meer worden geschonken in wegwerpbekertjes. Sommige bedrijven …

In een tijd waarin het vinden en behouden van personeel een uitdaging is, speelt het aanbieden van de juiste …

Vanmorgen ontvingen wij de eerste telefoontjes dat er niet gewerkt kan worden in verband met onwerkbaar weer als gevolg …