Persaldi

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt onder Persaldi verstaan: Persaldi Personeel en Salaris dienstverlening, gevestigd op het Twentepoort Oost 61-24, 7609 RG ALMELO. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘opdrachtgever’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Persaldi opdracht heeft verstrekt tot het verrichten van werkzaamheden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met en/of het verlenen van diensten, tenzij schriftelijk met Persaldi anders is overeengekomen. Verwijzingen door opdrachtgevers naar hun eigen voorwaarden worden door Persaldi niet aanvaard.
 2. Onder de werkzaamheden en diensten bedoeld in het vorige lid van dit artikel zijn in ieder geval begrepen – maar daartoe niet beperkt – het verrichten van werkzaamheden en het verlenen van diensten ten behoeve van opdrachtgevers van administratieve, organisatorische, bedrijfseconomische, financiële, algemeen juridische en fiscaalrechtelijke aard, een en ander in de ruimste zin van het woord, maar in ieder geval omvattend de dienstverlening zoals die is vermeld in de opdrachtbevestiging.
 3. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is ingegaan.

Artikel 3. Offertes

 1. Alle aanbiedingen, ongeacht of deze bij speciale offerte, in prijscouranten of anderszins zijn gedaan, zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen – geheel vrijblijvend.
 2. Alle overeenkomsten, ook indien en voorzover zij door al dan niet in dienst van Persaldi zijnde tussenpersonen zijn aangegaan, komen pas tot stand nadat deze door Persaldi, dan wel door een door haar uitdrukkelijk daartoe gemachtigde, mondeling of schriftelijk zijn bevestigd, dan wel zonder voorafgaande opdrachtbevestiging zijn uitgevoerd.
 3. Deze schriftelijke opdrachtbevestiging wordt correct en akkoord bevonden geacht, tenzij binnen acht dagen na de verzending van Persaldi schriftelijk bezwaren zijn ontvangen.

Artikel 4. Duur en opzegging van de overeenkomst

 1. Partijen zijn bevoegd de overeenkomst te allen tijde op te zeggen.
 2. Een opzegging dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.
 3. Indien en voorzover Persaldi de overeenkomst door opzegging beëindigt, is deze gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.
 4. Indien niet is gebleken van een genoegzame kredietwaardigheid van de opdrachtgever of de rechtsvorm van de opdrachtgever is gewijzigd, behoudt Persaldi zich het recht voor te allen tijde een overeenkomst, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk, te ontbinden zonder rechtelijke tussenkomst, zonder enige nadere gehoudenheid van Persaldi tot nakoming van het overige en/of tot schadevergoeding. De genoegzaamheid van de kredietwaardigheid is ter beoordeling van Persaldi.

Artikel 5. Informatieplicht van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke Persaldi overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het adequaat uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Persaldi te stellen.
 2. Persaldi is gerechtigd de uitvoering van de opdracht op te schorten tot het moment waarop op de opdrachtgever aan de in het vorige lid van dit artikel genoemde verplichting zal hebben voldaan.
 3. Alle door de opdrachtgever aan Persaldi ter beschikking gestelde originele stukken of originele gegevensdragers zullen zo spoedig mogelijk weer aan de opdrachtgever ter hand worden gesteld.

Artikel 6. Uitvoering

 1. Persaldi bepaalt de wijze waarop volgens haar de opdracht dient te worden uitgevoerd. Persaldi heeft de plicht desgevraagd de opdrachtgever tevoren in te lichten over de wijze waarop aan de uitvoering van de opdracht vorm wordt gegeven, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 2. Persaldi is gerechtigd zonder nadere kennisgeving aan de opdrachtgever, de opdracht of een gedeelte daarvan te laten verrichten door derden, indien dit zijns inziens een goede en/of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert, tenzij dit in strijd is met de aard van de opdracht.
 3. Persaldi voert de opdracht uit in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving.
 4. Persaldi behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan overeengekomen uit te voeren en aan de opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang van de opdrachtgever en/of voor de correcte uitvoering van de opdracht zijn.
 5. Dit geldt tevens bij – fiscale- wijzigingen in wet- en regelgeving die buiten de macht van Persaldi liggen doch aanvullende werkzaamheden met zich meebrengen. Van de uitvoering dezer aanvullende werkzaamheden zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.
 6. De uitvoering van de opdracht is niet, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk wordt vermeld, specifiek gericht op het ontdekken fraude of witwassen. Indien de werkzaamheden aanwijzingen voor fraude opleveren zal Persaldi daarover aan de opdrachtgever rapporteren.

Artikel 7. Intellectuele eigendommen

 • Alle rechten met betrekking tot van Persaldi afkomstige of door haar gebruikelijke computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen e.d. blijven zowel tijdens als na de uitvoering van een opdracht uitdrukkelijk bij Persaldi berusten. Een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van deze computerprogramma’s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen e.d. van de opdrachtgever zelf of ingeschakelde derden. De uitoefening van deze rechten, openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Persaldi voorbehouden.
 • Bij overtreding van de in het vorige lid genoemde bepaling verbeurt opdrachtgever ten behoeve Persaldi een dadelijk opeisbare boete van € 500,– voor elke dag dat opdrachtgever in overtreding is, onverminderd het recht van Persaldi op aanvullende schadevergoeding.

Artikel 8. Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn, behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding van de van de andere partij ontvangen informatie en de door verwerking daarvan verkregen resultaten van vertrouwelijke aard. Partijen zullen hiertoe alle redelijkerwijs te nemen voorzorgmaatregelen treffen.
 2. Persaldi is gerechtigd de na bewerking verkregen cijfermatige uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statische of vergelijkende doeleinden.
 3. Uitgezonderd het bepaalde in het vorige lid, is Persaldi niet gerechtigd de informatie die haar door opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen, tenzij Persaldi voor zichzelf optreedt in procedures.

Artikel 9. Honorarium

 1. Persaldi heeft voor de aanvang van de werkzaamheden het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot, voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan Persaldi, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.
 2. Het honorarium van Vopas is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van Persaldi en is verschuldigd naar mate door Persaldi werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zijn verricht.
 3. Het honorarium van Persaldi, zo nodig vermeerderd met verschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting, per periode van 4 weken dan wel per maand, per kwartaal, per jaar of na volbrenging van de werkzaamheden aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 10. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geschiedt betaling aan Persaldi via overboeking op een door Persaldi aan te wijzen bank- of girorekening, zonder enige korting, binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie.
 2. Persaldi is te allen tijde gerechtigd van de opdrachtgever gehele of gedeeltelijke tussentijdse betalingen van het alsdan verschuldigde bedrag te vorderen.

Artikel 11. Wanprestatie van opdrachtgever

 1. Indien de opdrachtgever niet, niet tijdig, niet deugdelijk, of slechts gedeeltelijk aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan, of enige andere bepaling van de overeenkomst niet, niet tijdig, of onvolledig nakomt, op diens goederen beslag gelegd krijgt, surséance van betaling aanvraagt of indien diens faillissement wordt aangevraagd, wordt hij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en is het totale aan Persaldi verschuldigde bedrag zonder sommatie of ingebrekestelling – ongeacht eerder gemaakte termijnafspraken m.b.t. de betaling – terstond opeisbaar.
 2. Het onder 1. bedoelde bedrag wordt verhoogd met vertragingsrente van 2% per maand gerekend vanaf de dagtekening van de declaratie (een gedeelte van een maand voor een gehele maand rekenende) over het bruto bedrag van de declaratie tot aan het tijdstip van algehele voldoening.
 3. In de onder 1 bedoelde gevallen heeft Persaldi eveneens het recht de uitvoering van de nog lopende overeenkomsten op te schorten, c.q. elke overeenkomst met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk, zulks ter keuze van Persaldi zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks zonder welke gehoudenheid van de zijde van Persaldi dan ook tot welke vergoeding dan ook jegens de opdrachtgever.
 4. Wanner Persaldi genoodzaakt is een onbetaald gebleven declaratie ter incasso uit handen te geven aan derde (een advocaat, deurwaarder, incassobureau e.d.) is Persaldi gerechtigd aan de debiteur een vergoeding te berekenen wegens de door Persaldi gemaakte kosten van tenminste 15% van het brutobedrag van de declaratie, met een minimum van € 250,–.

Artikel 12. Recht van retentie

 1. Persaldi is gerechtigd om salaris(berekeningen), calculaties en andere bescheiden, die Persaldi ten behoeve van de opdrachtgever heeft gemaakt onder zich te houden tot voldoening van alle kosten die Persaldi gemaakt heeft ter uitvoering van opdrachten van opdrachtgever, onverschillig of deze opdrachten betrekking hebben op voormelde of andere zaken van de opdrachtgever, tenzij ze opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld.
 2. Het bepaalde in het vorige lid is niet van toepassing met betrekking tot zaken of bescheiden van opdrachtgever die nog geen bewerking door Persaldi hebben ondergaan.

Artikel 13. Overmacht

 1. Persaldi is niet aansprakelijk voor niet, niet juiste of niet tijdige uitvoering van aan Persaldi verleende opdrachten, indien die het gevolg zijn van overmacht in de meest ruime zin van het woord. Onder overmacht wordt mede begrepen: ernstige storingen in het productieproces en anderszins oorlog, oproep, epidemieën, natuurrampen, brand en andere calamiteiten, werkstaking, uitsluiting, maatregelen van overheidswege, voorzover deze omstandigheden directe gevolgen hebben voor een correcte uitvoering van de opdracht.
 2. Zodra aan onder 1 genoemde omstandigheid zich voordoet zal Persaldi daarvan mededeling doen aan de wederpartij.
 3. Indien nakoming door Persaldi tijdelijk onmogelijk is, is deze gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 4. In geval van een blijvende situatie van overmacht zal na ontvangst van de onder 2 bedoelde mededeling de overeenkomst, voor het nog niet uitgevoerde gedeelte, geacht te zijn ontbonden, onder de verplichting van de opdrachtgever om van Persaldi af te nemen en haar te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht.

Artikel 14. Aansprakelijkheid

 1. Behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid, alsmede met inachtneming van de rechtsregels van openbare orde en goede trouw, is Persaldi niet gehouden tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook, direct of indirect, bij opdrachtgever.
 2. De aansprakelijkheid van Persaldi strekt in ieder geval niet verder dan tot een bedrag van eenmaal het honorarium voor de desbetreffende opdracht over het laatste kalenderjaar.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Persaldi vervalt: indien de opdrachtgever bij een eventuele belastingcontrole Persaldi niet in de gelegenheid stelt daarbij aanwezig te zijn; indien de opdrachtgever Persaldi niet in de gelegenheid stelt de betreffende tekortkoming te herstellen; indien verdere werkzaamheden met betrekking tot tekortkomingen plaatsvinden zonder dat Persaldi daarbij betrokken is. Indien de schade is veroorzaakt doordat de opdrachtgever Persaldi onjuiste of onvolledige informatie heeft verschaft; indien Persaldi niet is geïnformeerd over wijziging van activiteiten van de onderneming;
 4. Persaldi heeft, te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Persaldi tegen eventuele aanspraken van derden welke direct of indirect samenhangen met de uitvoering van de opdracht.
 6. Het risico terzake van beschadiging of teloorgaan van bescheiden, tijdens vervoer of verzending is steeds de opdrachtgever, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Persaldi, de opdrachtgever of derden.

Artikel 15. Reclame

 1. Reclames terzake van een declaratie en/of verrichte werkzaamheden dienen binnen zeven dagen na verzending van de declaratie en/of betreffende bescheiden waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen zeven dagen na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, bij aangetekend schrijven aan Persaldi kenbaar te worden gemaakt, op straffe van verval van het recht op reclame.
 2. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 16. Verjaring

Alle rechtsvorderingen van opdrachtgever uit hoofde van een aan deze voorwaarden onderworpen overeenkomst verjaren, behoudens bepalingen van dwingend recht, na verloop van één jaar, te rekenen vanaf de dag waarop de zaken werden afgeleverd of hadden moeten zijn afgeleverd dan wel vanaf de dag dat de werkzaamheden werden voltooid of hadden moeten worden voltooid.

Artikel 17. Geschillen

 1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk betrekking hebben, is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Bij eventuele geschillen tussen partijen, ontstaan uit hoofde van die overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn en/of van deze algemene voorwaarden, is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd.
 3. Voor zover de berechting van voornoemde geschillen behoort tot de competentie ener rechtbank, zullen deze in eerste aanleg uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar Persaldi gevestigd is, tenzij de wederpartij binnen vijf weken, nadat Persaldi zich jegens de opdrachtgever op onderhavige bepalingen heeft beroepen, schriftelijk kenbaar heeft gemaakt om voor beslechting van het geschil de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

Meer weten over Loket.nl?

Neem dan contact op met één van onze adviseurs.