Ziekteverzuim en kosten
Rik Dekkers

Ziekteverzuim en kosten

“Ik meld mij ziek,” een telefoontje dat de meeste werkgevers wel herkennen. Maar hoe ga je om met deze ziekmelding? Is er een protocol binnen jouw organisatie? Heb je zicht op de kosten van ziekteverzuim binnen je organisatie? Met deze blog willen we je inspireren op dit gebied.

Kosten ziekteverzuim

De kosten van ziekteverzuim per werknemer variëren tussen de € 250,00 en € 400,00 per dag.

Als voorbeeld om scherp te stellen hoe wij met een ziekmelding, en de bijbehorende kosten, omgaan: Stel, de printer werkt niet meer. Jouw collega bestelt een nieuwe printer ter waarde van € 500,00. Je komt op kantoor en vraagt waarom er een nieuwe printer staat. “Hij deed het niet meer,” is het antwoord. “Maar heb je wel eerst gekeken of de inkt niet op was of dat hij eventueel gerepareerd kan worden?” Bijzonder toch? Dáár maken wij ons dan wél druk om, maar een ziekmelding, waarvan de kosten tussen de € 250,00 en € 400,00 per dag zijn, wordt vaak afgedaan met; beterschap!

Wat is kort verzuim?

We spreken van kort verzuim als een werknemer minder dan 7 dagen ziek is.  Gemiddeld bedragen de verzuimkosten door kort verzuim 15% van de totale verzuimkosten.

Wie betaalt kort verzuim?

In artikel 7:629 BW is de hoofdregel opgenomen dat een werkgever verplicht is 70% van het vastgestelde loon te betalen gedurende de periode dat de werknemer niet in staat is zijn werkzaamheden te verrichten wegens arbeidsongeschiktheid. In de eerste 52 weken moet in ieder geval het wettelijk minimumloon worden doorbetaald. De volgende 52 weken geldt deze verplichting niet.

In een arbeidsvoorwaardenreglement of in een cao kunnen hierover andere afspraken zijn vastgelegd. Een bekende regeling is doorbetaling van 100% van het vastgestelde loon in het eerste ziektejaar en 70% in het tweede ziektejaar.

Schadelastbeperking kort verzuim

Ieder verzuimdag kost geld. Daarnaast zorgt een hoog verzuim voor hoge werkdruk bij de andere medewerkers. Een te hoge werkdruk kan vervolgens weer leiden tot meer verzuim. Een onderzoek van een arbodienstverlener heeft aangetoond dat 50% van de werknemers die per jaar vier keer of meer ziek zijn, de komende vier jaar langer dan zes weken verzuimen.  Door kort verzuim aan te pakken, kun je lang verzuim voorkomen.

Tips om kort verzuim beheersbaar te maken

 1. Maak verzuim bespreekbaar

Dit kan door jouw werknemers inzicht te geven in het verzuim binnen je bedrijf. Geef hierbij ook aan wat de gevolgen zijn van hoog verzuim voor het bedrijf én wat dit voor werknemers betekent.

 1. Zorg voor een nauwkeurige ziekteverzuimregistratie

Door inzicht te krijgen in jouw ziekteverzuim krijg je data waarop je kunt sturen.

Daarnaast is het belangrijk om vast te leggen hoe een werknemer het dienstverband verlaat. Indien de loonsom van jouw organisatie namelijk hoger is dan € 346.000 krijg je een Ziektewet- en/of WGA-uitkering ook nog eens toegerekend in de Beschikking Werkhervattingskas.

 1. Duidelijk beleid

Leg al jouw verzuimregels vast in een reglement en bespreek deze regels met de werknemers. Hierin kun je onder andere opnemen hoe een ziekmeldprotocol werkt.

Tip: Laat een werknemer zich telefonisch ziek melden en niet via een appje of een collega.

 1. Blijf in gesprek

Door de regie te houden, kun je kort verzuim beheersbaar houden.

Preventie

Om aan de voorkant ziekteverzuim te voorkomen, kun je een actieve rol vervullen. De meeste arbodiensten sturen hier tegenwoordig ook op. Want voorkomen, geldt ook hier, is beter dan genezen. Je kunt jezelf bijvoorbeeld ook telkens de volgende vragen stellen:

 • Zit de werknemer nog wel op de juiste plek binnen de organisatie?;
 • Is de werksfeer oké?;
 • Zijn er mogelijk privéproblemen?;
 • Heeft de werknemer zorgtaken binnen de familie?; ,of
 • Zijn er regelmatig loonbeslagen?

Dit zijn een aantal instrumenten waarmee je ziekteverzuim in een vroeg stadium zou kunnen voorkomen.

Wet Verbetering Poortwachter

 

In dit schema staan de tijdstippen genoemd dat er een actie is vereist volgens de Wet Verbetering Poortwachter. Maar let wel, dit zijn de uiterste data. Waarom zou je zes weken wachten tot een probleemanalyse? Dit kun je ook na een dag of een week doen. Houd immers in gedachten: een verzuimdag kost tussen de € 250,00 en € 400,00 per dag.

Rol casemanager

Een casemanager is de persoon die zorgt dat iedereen doet wat hij moet doen als er sprake is van ziekteverzuim.

Tip: laat de casemanager al aansluiten bij het opstellen van de probleemanalyse. 

Financiële risico’s

Loonsanctie

Indien blijkt dat een werkgever zich niet voldoende heeft ingespannen tijdens de 104 weken    ziekte of niet de stappen conform de Wet Poortwachter heeft doorlopen, loopt deze risico op

een loonsanctie. Een loonsanctie betekent dat jij als werkgever, na de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken, nog 52 weken het salaris dient door te betalen. En dit derde jaar is niet te verzekeren met een ziekteverzuimverzekering. Komt dit voor? Jazeker, ik hoor dat deze loonsanctie nog met enige regelmaat wordt opgelegd.

Toerekening Beschikking Werkhervattingskas

Indien de loonsom van een werkgever meer bedraagt dan € 346.000, en het UWV keert aan jouw (ex) werknemer een Ziektewet- of WGA-uitkering uit, dan betaal jij hiervan de rekening.

Dit gebeurt door een opslag op de minimale premie die je als werkgever zou afdragen indien er geen ziekte zou zijn geweest. Het is ook mogelijk om Eigenrisicodrager te worden voor de Ziektewet of WGA. Je draagt dan zelf het risico bij ziekte, maar kunt dit ook herverzekeren bij een verzekeraar.

Ziekteverzuimverzekering

Indien er sprake is van een ziekteverzuimverzekering zal de premie stijgen naar gelang de verzekeraar tot uitbetaling is overgaan.

Bovengenoemde risico’s kunnen leiden tot forse financiële schade! Nog een extra reden om vanaf de eerste verzuimdag van jouw werknemer een actieve rol aan te nemen.

 

WIA-uitkering

Indien jouw werknemer na de loondoorbetalingsverplichting in de WIA terecht zou komen, en meer dan 35% arbeidsongeschikt is maar niet duurzaam, dan ontvangt de werknemer een WGA-uitkering.

 

Onjuiste gedachte werknemers

Werknemers denken vaak dat zij een WGA-uitkering krijgen op basis van wat zij niet meer kunnen.

Maar dat is een misvatting. Het percentage van arbeidsongeschiktheid wordt bepaald op basis van wat een werknemer nog kan verdienen! En dus niet wat een werknemer niet meer kan. Wat een werknemer nog kan verdienen wordt bepaald door de restverdiencapaciteit (RVC).

Afhankelijk van het arbeidsverleden ontvangt een werknemer tot 24 maanden eerst een Loongerelateerde uitkering (LGU). Na deze 24 maanden is het afhankelijk of de werknemer nog 50% van zijn restverdiencapaciteit kan benutten.

 

Naar bijstandsniveau

Een werknemer die een bruto salaris heeft, inclusief vakantiegeld, van € 3.600,00 per maand en niet zijn restverdiencapaciteit benut, kan terugvallen naar een uitkering van € 636,85! Indien de werknemer 50% of meer van de restverdiencapaciteit aan inkomen genereert, stijgt het inkomen.

Rekenvoorbeeld:

 • Werknemer heeft een brutoloon van € 3.600,00
 • De restverdiencapaciteit is € 1.800,00
 • Arbeidsongeschiktheidspercentage: 50%

In onderstaand schema heb ik in beeld gebracht wat het inkomen wordt indien de persoon geen werk heeft naast de uitkering, zijn restverdiencapaciteit niet, voor 25%, 50% of 100% benut.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Stel ze gerust. Persaldi heeft daarnaast een breed netwerk van verzuimspecialisten, arbodienstverleners en casemanagers indien je specifieke vragen over hebt over verzuim, verzuimreductie of Arbo gerelateerde vragen.

tekst gaat verder onder de foto

Meer actualiteiten

Update: arbeidscontracten in 2022

Update: arbeidscontracten in 2022

De regels voor arbeidscontracten zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Weet jij het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje...

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

In aanloop naar Prinsjesdag en het Belastingplan 2023 kijkt Persaldi wat er op de planning staat. Het kabinet heeft al veel plannen en maatregelen...