Wijzigingen voor het aanbod vaste arbeidsomvang
Over Persaldi

Wijzigingen voor het aanbod vaste arbeidsomvang

Vanaf 1 juli 2021 wijzigen de regels voor het aanbod vaste arbeidsomvang. Wat moet je hierover weten?

1.    Wat houdt de regeling ook al weer in?

Sinds 1 januari 2020 moet een werkgever, steeds als de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd, binnen een maand daarna aan een oproepkracht een aanbod doen voor een vaste arbeidsomvang. De aangeboden vaste arbeidsomvang moet minimaal gelijk zijn aan de gemiddelde arbeidsomvang in de voorafgaande periode van 12 maanden. Accepteert de werknemer het aanbod, dan is niet langer sprake van een oproepovereenkomst. Accepteert hij het aanbod niet, dan blijft de arbeidsovereenkomst op oproepbasis en moet de werkgever na iedere periode van 12 maanden opnieuw een aanbod voor een vaste arbeidsomvang doen.

2.    Waarom wordt de wet nu alweer gewijzigd?

In de wet is niets geregeld over de ingangsdatum van de vaste arbeidsduur. Dat betekent ten eerste dat het nu mogelijk is om de ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang ver uit te stellen. Een werkgever kan bijwijzen van spreken een ingangsdatum opnemen nemen die twaalf maanden na het aanbod is gelegen.

De tweede onduidelijkheid is de termijn waarbinnen de werknemer het aanbod al dan niet moet accepteren. In de wet staat nu nog dat de werknemer ‘ten minste’ een maand de tijd heeft om het aanbod te aanvaarden. Maar wat als de werknemer niets van zich laat horen? Hoe lang blijft het aanbod geldig? Nu kan de werknemer in theorie na acht maanden nog zeggen; ik aanvaard het aanbod.

Beide onduidelijkheden worden met de wijziging van de wet opgelost. De uiterste ingangsdatum van de vaste arbeidsomvang komt in de wet te staan, net als de uiterste acceptatiedatum.

3.    Wat wordt er veranderd?

De bepaling schrijft reeds voor dat de werkgever na 12 maanden binnen een maand, dus in de dertiende maand, een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang. Deze maand kan de werkgever gebruiken om voorbereidingen te treffen om zijn bedrijfsprocessen op de nieuwe situatie aan te passen (als de werknemer het aanbod accepteert) en het aanbod voor te bereiden.

De wetgever is van oordeel dat de vaste arbeidsomvang zo snel mogelijk daarna in moet gaan. Om die reden komt in de wet te staan dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk na twee maanden nadat de arbeidsovereenkomst 12 maanden heeft geduurd ingaat; dus op de eerste dag van de vijftiende maand.

In aanvulling daarop wordt de aanvaardingstermijn van de werknemer op één maand gesteld.

4.    Mag van de termijn worden afgeweken?

Het hoeft allemaal niet zo lang te duren. De werkgever mag binnen een maand een aanbod doen en de werknemer kan dat aanbod binnen een maand aanvaarden. Partijen kunnen dat overeenkomen. Maar door de gestelde termijnen van ieder een maand voor het doen van het aanbod en de aanvaarding ervan wordt tevens zeker gesteld dat de vaste arbeidsomvang uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand ingaat (eerder mag dus ook overeengekomen worden).

5.    Wat als de werkgever geen aanbod doet?

Als de werkgever geen aanbod heeft gedaan, dan heeft de werknemer vanaf de eerste dag van de vijftiende maand recht op het vaste aantal uren dat de werkgever minstens had moeten aanbieden. Daarmee heeft hij vanaf dan ook recht op betaling van het loon over dat aantal uren.

6.    Wat als de werknemer niet op het aanbod reageert?

Als de werknemer het aanbod niet binnen de gestelde termijn van een maand accepteert (of afwijst), dan is hij te laat. Het aanbod vervalt daarmee en kan niet meer aanvaard worden. Dat betekent dus dat de oproepovereenkomst gewoon doorloopt. Wel zal de werkgever, als de arbeidsovereenkomst 24 maanden heeft geduurd, opnieuw binnen een maand weer een aanbod moeten doen, dan gebaseerd op de laatste 12 maanden.

7.    Wat als de oproepkracht een tijdje uit dienst was?

Voor de berekening van de veertien maanden, na welke periode uiterlijk het aanbod in moet gaan, worden de arbeidsovereenkomsten samengeteld. Tussenpozen worden niet meegeteld, maar de verplichting blijft wel gelden als sprake is van elkaar opvolgende arbeidsovereenkomsten die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd.

8.    Wanneer gaat deze wetswijziging in?

De wetswijziging gaat op 1 juli 2021 in en geldt dan direct voor elk aanbod voor een vaste arbeidsomvang, ongeacht of dit voor of na de inwerkingtreding van de gewijzigde bepaling is gedaan, tenzij de vaste arbeidsomvang al is ingegaan.

Vragen naar aanleiding van deze blog? Neem gerust contact op met rik.dekkers@persaldi.nl of op 06-83539511.

tekst gaat verder onder de foto

Over ons

Meer actualiteiten

Update: arbeidscontracten in 2022

Update: arbeidscontracten in 2022

De regels voor arbeidscontracten zijn de afgelopen jaren regelmatig gewijzigd. Weet jij het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje...

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

Prinsjesdag en wijzigingen per 2023

In aanloop naar Prinsjesdag en het Belastingplan 2023 kijkt Persaldi wat er op de planning staat. Het kabinet heeft al veel plannen en maatregelen...