Rik Dekkers

Vakantiegeld: Loonkosten, Corona en NOW

Uitbetalen vakantiegeld en loonkosten

In de maand mei of juni keren veel werkgevers het vakantiegeld uit. Over het vakantiegeld ben je als werkgever ook premies werknemersverzekeringen verschuldigd, tenzij het salaris boven het maximum dagloon uitkomt.

Dat betekent dat de loonkosten en de afdracht van loonheffingen in de maand dat het vakantiegeld wordt uitgekeerd hoger uitvallen. In de loonjournaalpost houden wij hier rekening mee doordat wij ook 20% werkgeverskosten reserveren over de periodieke reservering van het vakantiegeld.

 

Mag ik het vakantiegeld later uitbetalen of helemaal niet in verband met Corona?

Het is niet toegestaan om eenzijdig af te zien van de betaling van het vakantiegeld, ook niet als er door corona geen of minder omzet is. Betaal je als werkgever het vakantiegeld niet of te laat uit, dan kan de werknemer naast betaling van het vakantiegeld waarop hij aanspraak heeft, een wettelijke verhoging en wettelijke rente vorderen.

 

Wil je als werkgever het vakantiegeld gespreid of later betalen dan in de wet is geregeld of in de arbeidsovereenkomst of cao is afgesproken, dan moet je daarover in gesprek met de individuele werknemers. Je kunt dit namelijk alleen afspreken bij publiekrechtelijke regeling of schriftelijke overeenkomst. Zet in dat geval de nieuwe afspraak duidelijk op papier.

 

Faillissement

Veel werknemers zijn bereid om mee te denken met een werkgever die in zwaar weer verkeert. Er kleven echter voor de werknemer nadelen aan het akkoord gaan met een afspraak om vakantiegeld later te betalen, als de werkgever failliet gaat. In dat geval compenseert UWV het vakantiegeld slechts tot een jaar terug (uitkering wegens betalingsonmacht). Gaat de werknemer akkoord met een latere betaling, dan staat een deel van het vakantiegeld langer dan 1 jaar open. De werknemer moet dat deel van het vakantiegeld dan vorderen bij de curator, maar in veel gevallen levert dat niets op.

 

Gaat de werkgever failliet en is het vakantiegeld nog niet uitbetaald, dan kan dit ook gevolgen hebben voor de hoogte van de WW-uitkering van de werknemer. De WW-uitkering wordt namelijk berekend op basis van het loon (inclusief vakantiegeld) in het jaar voorafgaand aan de werkloosheid. Vaak valt de uitkering dan lager uit.

 

Het is gezien het bovenstaande raadzaam om werknemers hier als goed werkgever voor te behoeden. Betaal bijvoorbeeld in elk geval een deel van het vakantiegeld, zodat er geen vorderingen van langer dan een jaar openstaan.

 

NOW en vakantiegeld

De NOW-regeling compenseert werkgevers voor het loon, dit is inclusief het vakantiegeld. Het is de bedoeling om het vakantiegeld over de maanden waarvoor NOW is ontvangen dan ook uit te keren.