Rik Dekkers

Special: sectorindeling

De sectorindeling is onder andere bepalend voor de premies werknemersverzekeringen. Het Nederlandse bedrijfs- en beroepsleven en de overheid zijn ingedeeld in 67 sectoren. Iedere sector heeft zijn eigen sectorpremiepercentage. Daarnaast zijn er ook cao partijen en pensioenfondsen die informatie halen uit de loonaangifte waarin ook de sectorindeling is vastgelegd.

 

Hoe bepaalt de Belastingdienst de sectorindeling

Een sectorindeling vindt in beginsel plaats naar aard van de verrichte werkzaamheden en op basis van de functie die de onderneming van een werkgever in het maatschappelijk verkeer vervult. Bij het vaststellen gaat de Belastingdienst uit van de omschrijving die de werkgever opgeeft. Het is dus van groot belang om de werkzaamheden uitgebreid en nauwkeurig te beschrijven.

De vaststelling van de sectorindeling vindt vervolgens plaats op basis van de Wfsv (Wet financiering sociale verzekeringen). Indien de werkzaamheden niet te duiden zijn in een specifieke sector dan geeft de Belastingdienst een sector af die het meest aansluit.

 

Kan een sectorindeling wijzigen?

Ja, dat kan. Zowel door de Belastingdienst maar ook door jou als werkgever. Je hebt als werkgever namelijk de wettelijk verplichting om, bij wijziging van activiteiten, ook te beoordelen of hierdoor bijvoorbeeld de sectorindeling niet wijzigt.

Sectorindeling in relatie tot cao en/of bedrijfstakpensioenfonds

Een wijziging van sector kan grote gevolgen hebben voor een eventueel (andere) cao en/of verplichtstelling van een (ander) bedrijfstakpensioenfonds.

 

Wat zijn de laatste ontwikkelingen

Vanaf 29 juni 2018 17:00 zijn wijzigingen in de indeling op verzoek van de werkgever niet meer mogelijk met terugwerkende kracht. Dit is anders wanneer geconstateerd wordt dat de werkgever is bevoordeeld doordat hij voor de sectorindeling relevante wijzigingen te laat heeft doorgegeven waardoor de indeling niet tijdig is aangepast.
Daarnaast is het vanaf 29 juni 2018 om 17.00 uur niet meer mogelijk om een gesplitste aansluiting aan te vragen. Een gesplitste indeling vindt plaats in het geval dat een onderneming uit twee zelfstandige onderdelen bestaat, die verschillende werkzaamheden uitvoeren en daardoor beide in een andere sector zijn ingedeeld. Op dat moment en op die datum van toepassing zijnde gesplitste aansluitingen blijven van toepassing en vóór dat moment ingediende aanvragen worden nog wel in behandeling genomen.
Ten slotte zijn concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen niet meer mogelijk voor nieuwe gevallen vanaf 29 juni 2018 om 17.00 uur. Concernaansluitingen en aansluitingen van nevenbedrijven en neveninstellingen zijn aansluitingen van de werkgever in de sector van de werkgever(s) met wie hij een economische of organisatorische eenheid vormt of de sector van de tak van beroep of bedrijf waarmee zijn bedrijf door onderlinge verbondenheid geacht kan worden een nevenbedrijf of neveninstelling te zijn, in plaats van in de sector die past bij de aard van de werkzaamheden die hij zelf verricht. Verzoeken die zijn ingediend na 17.00 uur op 29 juni 2018 worden niet meer in behandeling genomen.

 

Tip Persaldi

Schakel altijd een deskundige in als het gaat om de sectorindeling. Houdt ook je website en activiteiten in de KVK actueel. Ik heb vervelende situaties meegemaakt, het meest recent met een website van een loonbedrijf dat haar activiteiten heeft verplaats naar het bouwrijp maken van bedrijventerreinen. De sectorindeling, cao en pensioen valt dan niet meer onder Agrarisch maar onder de Bouw.  En dat brengt forse (nadelige) financiële consequenties met zich mee.

Pensioenfondsen mogen ook zelf onderzoek of de activiteiten van een werkgever vallen onder de werkingssfeer een bedrijfstak pensioenfonds.

Persaldi werk nauw samen met een geregistreerd adviseur met gedegen kennis op het gebied van sectorindeling en pensioenen.

 

Neem bij vragen contact met mij op via rik.dekkers@persaldi.nl of telefonisch op 06-83539511